Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDIA ARTISTS - versie 22 maart 2016

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Media Artists en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

1.2 Media Artists spant zich in om de van opdrachtgever ontvangen opdracht tot het vervaardigen van zaken of het verrichten van werkzaamheden tot een zo goed mogelijk resultaat te brengen.

2. Levering, verslaglegging, voortgangsrapportage en planning
2.1 Het werk wordt digitaal in de benodigde vorm aangeleverd. Tevens zal Media Artists op verzoek de opdrachtgever alle informatie vertrekken over de gebruikte standaarden.

2.2 Alle door Media Artists genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van voorhanden zijnde gegevens. Media Artists spant zich in om overeengekomen termijnen zo veel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van genoemde of overeengekomen termijnen brengt Media Artists niet in de verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Media Artists eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3. Voorzieningen en inzet van opdrachtgever
3.1. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het “materiaal”, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na het eerste verzoek van Media Artists of zoveel eerder als mogelijk is. Onder “materiaal” wordt verstaan alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie en gegevens, waaronder, onder meer: de tekst(en) en afbeeldingen en ander beeld en/of geluid (waaronder animaties en/of films) bedoeld om in het werk op te nemen.
MA verkrijgt hierbij een licentie op dit “materiaal” teneinde het materiaal te kunnen verwerken/bewerken ten behoeve van de opdrachtgever. Daarnaast garandeert opdrachtgever over de auteursrechten te beschikken van het “materiaal” .

3.2. Opdrachtgever draagt voor zijn rekening en risico zorg voor de noodzakelijke faciliteiten voor de goede uitvoering van het project, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen draagt opdrachtgever zorg voor de datacommunicatievoorzieningen, (host-)provider en domeinnaam.

3.3. De noodzakelijke inzet van personeel van opdrachtgever, het aan te leveren materiaal en de noodzakelijke door opdrachtgever ter beschikking te stellen faciliteiten van opdrachtgever dienen met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Dit geldt zowel voor het leveren van ondersteuning door de(contact)personen (in dienst) van opdrachtgever, als voor de geplande inzet van (in dienst) opdrachtgever in te zetten medewerkers (inclusief het aanleveren van materiaal en acceptatietesten).

3.4. Belemmering in de voortgang door aan opdrachtgever toe te rekenen handelen en/of omstandigheden blijft voor rekening en risico van opdrachtgever en opdrachtgever is aansprakelijk voor de uit dien hoofde voortvloeiende extra kosten.

4. Meer- en minderwerk
4.1 Onverlet het bepaalde in artikel 8 komt “meer- en minderwerk” voor verrekening in aanmerking, indien dit wordt afgehandeld overeenkomstig lid 2.

4.2 Indien Media Artists van mening is dat een door opdrachtgever, na ondertekening van de overeenkomst, aangegeven wijziging in het eerste ontwerp een meer- en minderwerk opdracht is, zal zij daarvan melding doen door een aanvullende offerte te verstrekken voor het meerwerk aan opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. Opdrachtgever dient binnen 2 werkdagen na de melding deze te accepteren of af te wijzen, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt af te willen zien van de verzochte wijziging.

5. Acceptatie
5.1 Het eerste ontwerp wordt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de conceptuele fase, en eventuele ontwikkel- en programmeerfase ter acceptatie aangeboden, tenzij als gevolg van aan opdrachtgever of derden toe te rekenen handelen en/of omstandigheden of aan onvoorziene omstandigheden toe te rekenen vertraging is opgetreden.

5.2 Het werk is aan opdrachtgever opgeleverd en door opdrachtgever geaccepteerd:
a) indien opdrachtgever dit schriftelijk aan Media Artists heeft laten weten,eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden;
of
b) indien zeven dagen zijn verstreken nadat het werk ter acceptatie is aangeboden, dan wel in geval van webdevelopment, op de laatste dag van de periode zoals bedoeld in 5.3.c, tenzij opdrachtgever Media Artists schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zodanige onvolkomenheden, dat het werk niet geaccepteerd kan worden (voorwaardelijke acceptatie);
of
c) indien opdrachtgever voor het moment van acceptatie het werk gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt in afwijking van het bovenstaande het werk als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik;
d) in het geval van een voorwaardelijke acceptatie, zoals bedoeld onder b., zal Media Artists zich inspannen om de door opdrachtgever geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;
e) acceptatie van het werk mag niet worden onthouden op grond van onvolkomenheden die de operationele of productieve ingebruikname van het werk redelijkerwijs niet in de weg staan.
f) acceptatie van het werk geldt als een erkenning dat Media Artists haar werkzaamheden goed heeft uitgevoerd. Media Artists is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever geaccepteerde werken.

5.3 Ingeval van webdevelopment geldt tevens het volgende: vanaf de dag dat het werk ter acceptatie is aangeboden start de testfase. Gedurende deze testfase zal het werk door opdrachtgever worden getest.
De testfase bestaat uit:
a) een testperiode van maximaal 1 week, waarin de opdrachtgever de website zal testen;
b) een herstelperiode van bij benadering 2 weken waarin Media Artists eventuele onvolkomenheden, waaronder in deze wordt verstaan niet functionerende onderdelen van het eerste ontwerp, zal herstellen;
c) een testperiode van maximaal 1 week waarin opdrachtgever de website opnieuw zal testen.

5.4 Indien opdrachtgever ten gevolge van belangrijke onvolkomenheden in de website het testen moet onderbreken, wordt een herstelperiode ingelast.

6 Voorbehoud van eigendom en rechten
6.1 Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van Media Artists totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens deze overeenkomst geleverde of te leveren of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Media Artists zijn voldaan.

6.2 Onverminderd artikel 7, worden licentierechten aan opdrachtgever verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

6.3 Indien tussen Media Artists en opdrachtgever onduidelijkheid bestaat omtrent het eigendom van enige zaak, wordt ervan uitgegaan dat het eigendom bij Media Artists berust. Opdrachtgever is bevoegd het tegendeel hiervan te bewijzen.

7 Auteursrecht en gebruiksrechten
7.1 Media Artists doet uitdrukkelijk geen afstand van haar rechten in de zin van artikel 1 van de auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusief gebruiksrecht op de door Media Artists gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van acceptatie van het werk.

7.2 Het gebruiksrecht van opdrachtgever omvat onder meer:
1) het plaatsen van een website bij een host-provider;
2) het vrijgeven van de website voor publiek;
3) het recht om de website te verhuizen naar een andere host-provider;
4) het gebruik van de website is niet beperkt tot één bepaalde host-provider of één bepaalde domeinnaam c.q. internetadres;
5) indien tussen Media Artists en opdrachtgever onduidelijkheid bestaat omtrent wie rechthebbende is op enig intellectueel eigendomsrecht, wordt er vanuit gegaan dat Media Artists rechthebbende is. Opdrachtgever is bevoegd het tegendeel te bewijzen.

7.3 Media Artists doet geen afstand van de rechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet van 1912. Het is opdrachtgever – behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Media Artists – niet toegestaan de werken aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Dienaangaande is toestemming van Media Artists nodig, die de toestemming niet op onredelijke gronden zal weigeren, doch die tegen voor haar gebruikelijke condities de gelegenheid moet worden gegeven dergelijke wijzigingen zelf, voor rekening van opdrachtgever te (doen) uitvoeren.

7.4 Het is opdrachtgever toegestaan de data op zijn website zelf te beheren. Het beheer is geheel voor eigen rekening en risico van opdrachtgever.

7.5 Het is Media Artists toegestaan het werk te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit.

8 Geheimhouding
Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die opdrachtgever ontvangt. Opdrachtgever legt deze verplichting tevens op aan zijn werknemers alsmede door hem ingeschakelde derden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan informatie die als zodanig is aangeduid. Offertes en prijzen van Media Artists worden aangemerkt als vertrouwelijke informatie.

9 Prijs, facturatie en betaling
9.1 Tenzij anders overeengekomen behelst de in de overeenkomst opgenomen prijs een “eerste ontwerp” prijs. Aanpassingen en wijzigingen in het eerste ontwerp op verzoek van opdrachtgever geschieden op het uurtarief vermeld in de overeenkomst, tenzij de aanpassingen en wijzigingen strekken tot het verhelpen van onvolkomenheden.

9.2 Tenzij anders overeengekomen factureert Media Artists 40% van de aanneemsom na ondertekening van de overeenkomst. Media Artists maakt een aanvang met de werkzaamheden nadat betaling van de eerste factuur is ontvangen. Media Artists factureert 30% bij aanvang van de acceptatieperiode zoals bedoeld in 5.1 en 30% bij oplevering van het project. Facturen van Media Artists worden door opdrachtgever tijdig betaald overeenkomstig de hiernavolgende betalingsvoorwaarden.

9.3 Media Artists behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds te wijzigen.

10 Betaling
10.1 Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie. Aan opdrachtgever toegezonden facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, zonder dat de opdrachtgever zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen. Reclames tegen facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

10.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan apart door Media Artists worden gefactureerd.

10.3 Indien de opdrachtgever een toegezonden factuur dan wel een in rekening gebracht voorschot niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Media Artists zonder enige ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 1% per maand in rekening te brengen, vermeerderd met 15% buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 350,-. In dit geval is Media Artists tevens gerechtigd de overeenkomst op te schorten en gerechtigd de hostingdiensten stop te zetten.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Media Artists, is Media Artists nimmer aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever zal lijden. Media Artists sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade, direct en indirect, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met de verstrekte opdracht.

11.2 Voor zover in rechte komt vast te staan dat op Media Artists enige aansprakelijkheid rust uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins, zal Media Artists nimmer aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de aan Media Artists voor de opdracht betaalde vergoeding.

11.3 Vorderingen uit hoofde van schadevergoeding op grond van het bovenstaande dienen binnen één maand na ontdekking van de schade te zijn gemeld aan Media Artists, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

11.4 In het bijzonder is Media Artists niet aansprakelijk voor foutieve informatie verstrekking via haar websites door middel van content management beheer, voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie of voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen, of voor schade die voortvloeit uit scriptfouten in de website of schade die voortvloeit uit downtime van de server. Dit geldt ook ten aanzien van datagebruik welke verloren is gegaan door downtime van de server.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart Media Artists uitdrukkelijk voor alle aanspraken, vorderingen, rechten en rechtsvorderingen die derden en toezichthouders terzake van de overeenkomst dan wel de uitvoering daarvan jegens Media Artists pretenderen dan wel kunnen doen gelden. Opdrachtgever zal Media Artists dienaangaande terzake volledig schadeloos stellen.

11.6 Media Artists is nimmer aansprakelijk voor schade die oorzaak vindt in handelen of nalaten van derde, ook niet indien die derden door Media Artists zijn ingeschakeld bij de uitvoering van deze overeenkomst

11.7 In het kader van de verstrekte opdracht door Opdrachtgever aan Media Artists, verklaart opdrachtgever (cq. de verantwoordelijke) de feitelijke handelingen tot de gegevens verwerking conform artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens te laten verrichten door Media Artists (cq. de bewerker). De opdrachtgever die de persoonsgegevens te zijnen behoeve laat verwerken door Media Artists, draagt zorg dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Media Artists zal de te verstrekken persoonsgegevens uitsluitend verwerken in het kader van de verstrekte opdracht en zal de persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt geheimhouden.

12 Overmacht
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, DDOS aanvallen, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Media Artists door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Media Artists kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

13 Inschakeling van derden
Media Artists zal zich voor de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever kunnen bedienen van ingeschakelde derden. Voor door Media Artists ingeschakelde derden rekent Media Artists opdrachtgever het uurtarief zoals vermeld in de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

14 Contractsoverneming
Middels ondertekening van de overeenkomst stemt opdrachtgever er bij voorbaat mee in dat de rechten en plichten uit hoofde van deze overeenkomst, berustende op Media Artists, door Media Artists aan derden kunnen worden overgedragen. Opdrachtgever kan zich tegen contractsovername overeenkomstig het voorgaande niet verzetten, met dien verstande dat opdrachtgever, in geval van contractsoverneming, waarbij Media Artists aangeeft aan opdrachtgever haar verplichtingen te zullen overdragen aan derden onder vermelding van de partij die het contract zal overnemen, niet langer nakoming van Media Artists kan vorderen, doch opdrachtgever is niet gehouden te contracteren met deze derde, tenzij de
testfase is aangevangen.

15 Duur, beëindiging en gevolgen
15.1 De overeenkomst tussen Media Artists en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.

15.2 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk. Media Artists is evenwel bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever te allen tijde door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen in de navolgende gevallen:
a) indien opdrachtgever nalatig is te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en opdrachtgever dat gebrek niet heeft hersteld binnen tien dagen nadat op de nalatigheid is gewezen door Media Artists;
b) indien door opdrachtgever zelf of derden haar faillissement wordt aangevraagd of surseance van betaling wordt verleend;
c) indien opdrachtgever, dan wel bij zijn onderneming betrokken persoon of een aan hem gelieerde derde ernstig in opspraak raakt, ten gevolge waarvan schade wordt toegebracht aan de eer of goede naam van Media Artists.

16 Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen Media Artists en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen Media Artists en opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter binnen het arrondissement waarin Media Artists gevestigd is.