dit staat er vandaag op het menu.

algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Aanbod en aanvaarding
Artikel 3. Uitvoering van de Dienst
Artikel 4. Test en testomgeving
Artikel 5. Oplevering
Artikel 6. Meerwerk
Artikel 7. Duur en opzegging
Artikel 8. Prijzen
Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
Artikel 10. Rechten van intellectueel eigendom
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12. Overmacht
Artikel 13. Ontwikkeling van programmatuur
Artikel 14. Onderhoud van programmatuur
Artikel 15. Media Artists urenbundel
Artikel 16. Domeinnamen en IP-adressen
Artikel 17. Hosting en aanverwante diensten
Artikel 18. Saas-dienstverlening
Artikel 19. Online marketing
Artikel 20. Design
Artikel 21. Beschikbaarheid van de Dienst
Artikel 22. Storingen, onderhoud en back-up
Artikel 23. Geheimhouding
Artikel 24. Personeel
Artikel 25. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Artikel 26. Slotbepalingen

Artikel 1. Definities

1. Media Artists: Media Artists B.V., gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55461174.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Media Artists een Overeenkomst heeft afgesloten.
3. Advertentiemateriaal: het ten behoeve van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Media Artists ingezonden materiaal, in de meest ruime zin, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot geschriften, logo’s, foto’s, film, video en/of andere beelden geluidsmaterialen.
4. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
5. Dienst: de activiteit(en) die Media Artists voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd.
6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot het periodiek verrichten/leveren van Diensten gedurende een zekere termijn (bijvoorbeeld hosting en SaaS).
7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Media Artists en Opdrachtgever, krachtens welke Media Artists de Dienst zal uitvoeren/leveren, zoals beschreven in de offerte.
8. Gebruiker: De gebruiker van de Dienst, welke door Opdrachtgever is opgegeven (bijvoorbeeld een medewerker).
9. Framework: een verzameling van reeds door Media Artists ontwikkelde en in eigendom zijnde componenten (programmatuur/code) waarop Media Artists eventueel een nieuwe omgeving/applicatie/webshop ten behoeve van Opdrachtgever kan bouwen, waaronder maar niet beperkt tot MAS. Het Framework kan ook programmatuur van derden zijn.
10. Issue: Een gedetecteerde verstoring of dreigende verstoring van het overeengekomen serviceniveau van de dienstverlening.
11. Schriftelijk: op papier.
12. SLA: de separaat afgesloten service level agreement tussen Media Artists en Opdrachtgever waarin de afspraken over de beschikbaarheid, het niveau van ondersteuning en het onderhoud met betrekking tot de Diensten is opgenomen.
13. Website: www.media-artists.nl.
14. Werken: alle door Media Artists ontwikkelde werken, niet zijnde programmatuur, zoals afbeeldingen, ontwerpen, lay-outs, huisstijl handboeken, banners, documentatie, en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Werken zich bevinden.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

1. Media Artists zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Indien de offerte door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, komt de Overeenkomst tot stand.
2. Media Artists zal vervolgens een opdrachtbevestiging sturen naar Opdrachtgever, welke door Opdrachtgever schriftelijk geretourneerd dient te worden.
3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Media Artists het recht de prijzen hierop aan te passen.
4. Op de Overeenkomst, aanbiedingen en offertes zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Media Artists alleen bindend indien en voor zover deze door Media Artists uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
6. Voor wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden geldt het bepaalde in artikel 25.
7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment dat deze Overeenkomst door Opdrachtgever is geaccordeerd (elektronisch dan wel Schriftelijk).
8. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
 1. de Overeenkomst;
 2. de bewerkersovereenkomst;
 3. de Service Level Agreement;
 4. de eventuele bijlagen;
 5. deze Algemene Voorwaarden;
 6. eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

1. Voor zover niet Schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Media Artists dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Ter zake van de te verlenen Dienst(en) heeft Media Artists slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Media Artists het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zullen alleen met instemming van Opdrachtgever worden doorberekend.
3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Media Artists aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Media Artists beschikbaar worden gesteld. De termijn waarbinnen Media Artists de Dienst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Media Artists zijn ontvangen. Eventuele kosten als gevolg van het niet tijdig aanleveren van de gegevens en faciliteiten zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4. Tests en testomgeving

1. Indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst zal Opdrachtgever in geval van een maatwerk Dienst voorafgaand aan de oplevering in staat worden gesteld om de maatwerk Dienst te testen in een testomgeving.
2. Media Artists zal Opdrachtgever toegang verschaffen tot deze testomgeving middels het toesturen van een locatie (URL) en, indien noodzakelijk, de inloggegevens. De toegang tot deze testomgeving is strikt gebonden aan Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden toegang te verschaffen tot deze testomgeving door de locatie (URL) en/of inloggegevens door te sturen aan een derde.
3. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de testversie niet geschikt is voor productiedoeleinden, in welke vorm dan ook. Het is dan ook niet toegestaan de testomgeving te gebruiken voor deze doeleinden. Media Artists is eveneens niet verplicht de in de testomgeving opgeslagen gegevens te verplaatsen naar een productieomgeving.
4. Media Artists is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies en/of openbaarmaking van de in de testomgeving opgeslagen gegevens.
5. Media Artists geeft geen garanties omtrent de beschikbaarheid, volledigheid en correcte werking van de testomgeving. Tevens kan aan een reeds afgesloten SLA geen garanties worden ontleend met betrekking tot de testomgeving.

Artikel 5. Oplevering

1. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een standaard Dienst, dan zal Media Artists na de totstandkoming van de Overeenkomst zich inspannen zo spoedig mogelijk de Dienst te leveren.
2. Indien in ieder geval één van de volgende situaties zich voordoet, kan worden gesproken van “(op)geleverd”: - door gebruik van de Dienst door Opdrachtgever; - door een mededeling van Media Artists aan Opdrachtgever dat de Dienst beschikbaar is; - door een Schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van levering van de Dienst door Media Artists.
3. Door Media Artists opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Media Artists is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
4. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, waaronder vertragingsschade.
5. Oplevering van de maatwerk Dienst geschiedt middels beschikbaarstelling in een testomgeving als bedoeld in Artikel 4. Opdrachtgever dient vervolgens het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Dit gebeurt op de volgende wijze:
a. een testperiode van maximaal één (1) week, waarin Opdrachtgever de maatwerk Dienst zal testen. Binnen deze termijn zal Opdrachtgever de maatwerk Dienst goedkeuren, dan wel geheel of gedeeltelijk afkeuren;
b. In geval van een geheel of gedeeltelijke afkeuring van de maatwerk Dienst geldt een herstelperiode van bij benadering twee (2) weken, waarin Media Artists eventuele onvolkomenheden, waaronder wordt verstaan niet-functionerende onderdelen van het eerste ontwerp, zal herstellen;
c. vervolgens geldt er een testperiode van maximaal één (1) week waarin Opdrachtgever de maatwerk Dienst opnieuw zal testen. Indien Opdrachtgever het opgeleverde na deze eerste revisie geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Media Artists gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies.
6. Van acceptatie van de opgeleverde maatwerk Dienst is sprake indien:
a. Opdrachtgever de oplevering heeft geaccepteerd middels een schriftelijk akkoord;
b. Opdrachtgever de opgeleverde maatwerk Dienst gebruikt voor productiedoeleinden, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, het overzetten van de maatwerk Dienst naar een productieomgeving;
c. Opdrachtgever niet binnen een periode van één (1) week het opgeleverde afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.
7. Het (geheel of gedeeltelijk) afkeuren van de maatwerk Dienst dient gemotiveerd te gebeuren.
8. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Media Artists het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in en garantie(s) ten aanzien van de opgeleverde maatwerk Dienst na verloop van vier (4) weken na acceptatie van de opgeleverde maatwerk Dienst.
9. Gedurende drie (3) maanden na aanvaarding zal Media Artists zich inspannen om eventuele fouten in de opgeleverde maatwerk Dienst te verhelpen. Deze inspanning komt per direct te vervallen indien het opgeleverde is aangepast door een andere partij dan Media Artists. De te verhelpen fouten moeten door Opdrachtgever uitgebreid worden gespecificeerd.

Artikel 6. Meerwerk

1. Indien Media Artists op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed op basis van nacalculatie. Media Artists is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en Media Artists kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Media Artists kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Media Artists Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 7. Duur en opzegging

1. Indien de Dienst een Duurovereenkomst betreft wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van twaalf maanden, tenzij Schriftelijk anders overeenkomen. Zonder Schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de voorgenoemde periode, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij Schriftelijk anders overeenkomen. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
2. Indien de Dienst strekt tot ontwikkeling van programmatuur, adviezen of andere werken, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven duur. Tenzij anders wordt overeengekomen kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
3. Media Artists mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
a. Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
b. het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
c. Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
d. de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.
4. Indien Media Artists de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
5. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Media Artists op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van beëindiging van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van beëindiging door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de Overeenkomst beëindigen dat nog niet door Media Artists is uitgevoerd. Indien de beëindiging aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Media Artists recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Media Artists het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten dan wel te beëindigen (zulks ter keuze van Media Artists) zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Media Artists op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 8. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Media Artists zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is, is Media Artists gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Media Artists zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Media Artists gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een Duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 4% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.
5. Alle voor Media Artists uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
6. Tenzij anders overeengekomen behelst de in de Overeenkomst opgenomen prijs een “eerste ontwerp” prijs. Aanpassingen en wijzigingen in het eerste ontwerp op verzoek van Opdrachtgever geschieden op het uurtarief vermeld in de Overeenkomst, tenzij de aanpassingen en wijzigingen strekken tot het verhelpen van onvolkomenheden conform artikel 5.5.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1. Media Artists zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever.
2. Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst betreft, zal Opdrachtgever maandelijks bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag aan Media Artists voldoen.
3. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Media Artists.
4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Media Artists.
5. Media Artists kan verlangen dat de Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. Opdrachtgever dient Media Artists hiervoor te machtigen middels een rechtsgeldige SEPA-machtiging.
6. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Media Artists het recht om administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten (met een minimum van 250 euro), daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Bovendien is het gehele bedrag voor de resterende contracttermijn door Media Artists direct opeisbaar en is Media Artists gerechtigd andere diensten, die bij Media Artists worden afgesloten, op te schorten.
8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9. In bovenstaande gevallen heeft Media Artists voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
10. Media Artists is gerechtigd Opdrachtgever als volgt te factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen:
a. na het ondertekenen van de offerte een aanbetaling van veertig (40) procent van de totale prijs zoals vermeld in de offerte;
b. na oplevering design dertig (30) procent van de totale prijs zoals vermeld in de offerte;
c. bij beta van het project door Media Artists dertig (30) procent van de totale prijs zoals vermeld in de offerte.

Artikel 10. Rechten van intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder het Framework, maatwerk daarop, de adviezen van Media Artists, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Media Artists of diens licentiegevers. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever over te dragen. Iedere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks expliciet in een Schriftelijke en ondertekende akte is overeengekomen, en geldt dan slechts voor de in de akte genoemde werken en rechten. Partijen komen overeen dat configuraties van het Framework geen bescherming genieten in de zin van de Auteurswet.
2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die Schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om na beëindiging van de Overeenkomst de gecreëerde (web)applicaties en overige werken, zoals aangegeven in het vorige lid, op andere wijze te exploiteren en/of (weder) te gebruiken, tenzij Media Artists hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Media Artists kan aan deze toestemming aanvullende voorwaarden verbinden.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.
5. Het is Media Artists toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de werken. Indien Media Artists door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
6. Ieder(e) gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat/die buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling en per dag dat deze voortduurt, betalen aan Media Artists, onverminderd het recht van Media Artists om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
7. Informatie die Opdrachtgever opslaat of verwerkt via de Diensten is en blijft eigendom van Opdrachtgever. Media Artists heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Diensten, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.
8. Media Artists is gerechtigd de werken te gebruiken ten behoeve van promotie en/of publiciteit.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Media Artists voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.
2. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Media Artists voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Media Artists van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Media Artists, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst in de afgelopen drie (3) maanden verschuldigd is geweest (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 euro (exclusief BTW).
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Media Artists er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
b. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
c. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
4. Aansprakelijkheid van Media Artists voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Media Artists.
6. De aansprakelijkheid van Media Artists wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Media Artists onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Media Artists ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Media Artists in staat is adequaat te reageren.
7. Media Artists is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Zie artikel 12 voor overmacht.
8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Media Artists meldt.
9. Opdrachtgever vrijwaart Media Artists voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Media Artists geleverde zaken, materialen of resultaten. Opdrachtgever zal Media Artists tevens vrijwaren voor het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (haar Gebruikers).

Artikel 12. Overmacht

1. Media Artists is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Media Artists geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Media Artists niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Media Artists door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Media Artists kan worden gevergd.
3. Media Artists kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Media Artists ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Media Artists gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 13. Ontwikkeling van programmatuur

1. Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het ontwikkelen van programmatuur, zullen Partijen Schriftelijk (in de Overeenkomst) specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Media Artists zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens.
2. Media Artists is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
3. Media Artists heeft het recht gebruik te maken van software, programmatuur en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van programmatuur. De verantwoordelijkheid voor een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de programmatuur ligt bij Opdrachtgever.
4. De broncode van het Framework zal nimmer worden verstrekt. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van overige programmatuur en de bij de ontwikkeling van die programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
5. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na succesvol voltooien van de acceptatietest door Opdrachtgever.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verleent Media Artists Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Zie het volgende lid voor eventuele gebruiksrechten op het Framework.
7. Het is Opdrachtgever expliciet verboden enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van het Framework te achterhalen of te verkrijgen, alsmede om derden behulpzaam te zijn bij dergelijke acties.

Artikel 14. Onderhoud van programmatuur

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot onderhoud van programmatuur (de webapplicatie) van Opdrachtgever, geldt voorts het in dit artikel bepaalde, tenzij anders overeengekomen middels een SLA.
2. Ten aanzien van de volgende onderhoudsactiviteiten, maar niet beperkt daartoe, wordt door Media Artists bepaald of deze al dan niet onder de Media Artists urenbundel vallen c.q. als meerwerk conform artikel 6 zijn aan te merken:
 • het aanpassen van de programmatuur indien dit als gevolg van wetswijzigingen noodzakelijk wordt;
 • het aanpassen van de interfaces en protocollen teneinde Opdrachtgever in staat te stellen de programmatuur te gebruiken in samenhang met andere programmatuur, apparatuur en besturingsprogrammatuur;
 • het anders dan in het kader van de normale nieuwe versies en/of releases op verzoek van Opdrachtgever in de programmatuur inbouwen van nieuwe functionaliteit;
 • het op verzoek van Opdrachtgever herstellen van niet aan Media Artists toerekenbare beschadigingen in de programmatuur of data.
 • het corrigeren van door Opdrachtgever in de programmatuur geconstateerde kleine gebreken (bugs), die reproduceerbaar zijn, welke zijn ontdekt drie (3) maanden na oplevering zoals bedoeld in artikel 5 lid 9 van deze Algemene Voorwaarden;
 • andere werkzaamheden welke na beoordeling van Media Artists onder deze onderhoudsactiviteiten zijn te scharen.

Artikel 15. Media Artists urenbundel

1. Media Artists urenbundel is een dienst van Media Artists waarvoor de uren vooraf kunnen worden ingekocht en waarvan de hoeveelheid uren bij aanvang van de Overeenkomst wordt bepaald. Alle extra uren worden op basis van nacalculatie tegen het standaard uurtarief van Media Artists bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Media Artists zal naar eer en geweten een urenadministratie bijhouden voor de uren die zij aan de Diensten (onderhoud of meerwerk) besteedt. Bestede tijd wordt naar het dichtstbijzijnde kwartier afgerond.
3. Media Artists heeft de mogelijkheid om Issues te bundelen. Zo’n bundeling wordt een Milestone genoemd. De uren, die voor een Milestone benodigd zijn, worden ter accordering (per e-mail) aan Opdrachtgever voorgelegd.
4. Door afname van Media Artists urenbundel zal Media Artists zich inspannen om daarmee in de planning rekening te houden.
5. Media Artists zal voorafgaand aan het afnemen van de urenbundel een factuur sturen voor het daarvoor verschuldigde bedrag. 6. In geval van opzegging van de Overeenkomst dan wel enkel de urenbundel kunnen de door Opdrachtgever nog niet bestede uren niet worden gecrediteerd.

Artikel 16. Domeinnamen en IP-adressen

1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Media Artists voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Media Artists gebruikelijke tarieven verschuldigd.
3. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Media Artists vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
4. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Media Artists, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
5. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Media Artists schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. 6. Media Artists is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Media Artists.
7. Indien Media Artists een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Media Artists medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of het IP-adres.
9. Media Artists heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Media Artists gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te heffen.

Artikel 17. Hosting en aanverwante diensten

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte dan wel beschikbaar stellen van materiaal aan derden, zoals in geval van hosting van de door Media Artists ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur en emaildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat: - smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, - erotisch of pornografisch is, - inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, - een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, - hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, - ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of - kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
3. Indien Media Artists door een derde op de hoogte wordt gesteld van onrechtmatige informatie op de servers van Media Artists, dan is Media Artists gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Media Artists in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever of Gebruiker te verstrekken aan een eisende partij of aan de bevoegde instanties. Media Artists zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Media Artists gerechtigd hiervan aangifte te doen. Media Artists kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Media Artists verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
5. Opdrachtgever vrijwaart Media Artists van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever of haar Gebruikers opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. Daarbij is Media Artists niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Media Artists in het kader van de melding door een derde, zelfs niet wanneer de melding onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
6. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Media Artists, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Media Artists zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
7. In de Overeenkomst dan wel prijslijst kan worden aangegeven hoeveel Gebruikers Opdrachtgever mag autoriseren, zodat zij gebruik kunnen maken van de applicatie.
8. Zonder toestemming van Media Artists is het Opdrachtgever verboden de door Media Artists verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. Media Artists is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden van Gebruikers dan wel Opdrachtgever.
9. Het gebruik van de applicatie door Opdrachtgever of door haar geautoriseerde Gebruikers geschiedt geheel onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal gepaste maatregelen nemen om misbruik te detecteren en zo mogelijk te voorkomen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Media Artists hierbij assisteren.
10. Media Artists kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Deze opslag- en datalimieten worden middels het bepaalde in de SLA aan Opdrachtgever gecommuniceerd. Bij overschrijding van dit maximum is Media Artists bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld. Het blokkeren van de Dienst is eveneens toegestaan indien Opdrachtgever naar oordeel van Media Artists onevenredig veel capaciteit gebruikt van de server(s). Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien het limiet voor opslagruimte, capaciteit of dataverkeer is bereikt.
11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Media Artists een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Media Artists verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Media Artists geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Media Artists.
12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar Gebruikers. Eventuele schade welke is veroorzaakt door een Gebruiker zal op Opdrachtgever worden verhaald.
13. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor hard- en software, die bij haar op eigen locatie draait of op een locatie buiten de invloedssfeer van Media Artists. Media Artists geeft hierover geen enkele garantie.
14. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet door Opdrachtgever handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18. SaaS-dienstverlening

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende SaaS geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Het is niet toegestaan om de Dienst te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden.
3. Opdrachtgever bepaalt volledig zelf de inhoud van de met behulp van de Dienst gecreëerde (web)applicaties. Media Artists heeft geen kennis van de inhoud van deze (web)applicaties. Mochten (web)applicaties dan wel informatief onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt Opdrachtgever daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. Media Artists aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of toegankelijk gemaakte (web)applicaties dan wel informatie. In het bijzonder is Media Artists niet aansprakelijk voor: foutieve informatieverstrekking via haar websites door middel van content management beheer; voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke informatie of voor beveiliging; misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen; voor schade die voortvloeit uit scriptfouten in de website of; schade die voortvloeit uit downtime van de server. Dit geldt ook ten aanzien van datagebruik welke verloren is gegaan door downtime van de server. Opdrachtgever vrijwaart Media Artists voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtgever met behulp van de Dienst ontwikkelde (web)applicaties onrechtmatig zijn, dan wel dat er onrechtmatige informatie via de (web)applicatie wordt weergegeven.
4. Mocht Media Artists een redelijk vermoeden hebben van dan wel tot het besef komen dat de (web)applicaties, die Opdrachtgever met behulp van de Dienst heeft ontwikkeld, onrechtmatig zijn, dan kan Media Artists direct handelen om de toegang daartoe te blokkeren. In geen geval zal Media Artists aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
5. Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen met een mate van zorgvuldigheid ten aanzien van de Dienst, die van Opdrachtgever mag worden verwacht.
6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om bij enig gebruik van de Dienst de indruk te wekken dat Opdrachtgever een partner van Media Artists is, tenzij Media Artists daar uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst voor meer dan één onderneming te gebruiken dan wel meerdere Opdrachtgevers te laten werken op één omgeving.
8. Het is de Opdrachtgever toegestaan om Gebruikers aan te maken. Hiervoor is Opdrachtgever een vergoeding aan de Dienst verschuldigd. Opdrachtgever kan aan deze Gebruikers bepaalde rechten toekennen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen van deze Gebruikers.
9. Media Artists kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Media Artists bevoegd aan Opdrachtgever een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld dan wel de Dienst te blokkeren, waardoor de door Opdrachtgever gecreëerde (web)applicaties niet langer bereikbaar zijn. Het blokkeren van de Dienst is eveneens toegestaan indien Opdrachtgever naar oordeel van Media Artists onevenredig veel capaciteit gebruikt van de server(s). Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien het limiet voor opslagruimte, capaciteit of dataverkeer is bereikt.
10. Indien naar het oordeel van Media Artists door Opdrachtgever een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van Media Artists of derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden gegevens, is Media Artists gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
11. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze voorwaarden heeft Media Artists het recht de toegang tot accounts dan wel hosting te blokkeren en om de Opdrachtgever de toegang tot de Dienst te ontzeggen.
12. Het is Opdrachtgever toegestaan nieuwe Gebruikers toe te voegen met als doel toegang tot de Dienst te verlenen. Indien een Gebruiker wordt toegevoegd, zal Opdrachtgever bij ingang van de eerste dag van de volgende maand een vergoeding voor de nieuwe Gebruiker verschuldigd zijn. Deze door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding, voor Gebruiker, geldt gedurende de resterende contractperiode (zie artikel 7 lid 1).

Artikel 19. (Online) Marketing

1.Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende marketing, waaronder – maar niet uitsluitend - het creëren/beheren/aanpassen van marketing campagnes en het optimaliseren van zoekresultaten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Opdrachtgever zal het Advertentiemateriaal aanleveren op een door Media Artists aan te duiden manier en in een door Media Artists geaccepteerd formaat.
3. Advertentiemateriaal mag niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving of de Nederlandse Reclame Code. In het bijzonder mag het Advertentiemateriaal, indien niet anders is overeengekomen:
 • niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn,
 • niet adverteren voor aan vergunningen onderhevige diensten zoals kansspelen of financiële dienstverlening, tenzij Opdrachtgever kan aantonen over de benodigde vergunningen te beschikken dan wel onder een wettelijke uitzondering dienaangaande te vallen,
 • geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden,
 • niet in strijd zijn met de openbare orde, de goede zeden of op andere wijze controversieel, schokkend, confronterend, smakeloos, aanstootgevend of anderszins maatschappelijk ongepast zijn,
 • geen fouten en/of virussen bevatten.
4. Media Artists is te allen tijde gerechtigd het Advertentiemateriaal op welke grond dan ook te weigeren.
5. Indien en voor zover Media Artists in opdracht van Opdrachtgever e-mails verstuurt, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor het versturen van deze e-mails. Opdrachtgever verklaart toestemming te hebben voor het versturen van e-mails aan de betreffende ontvangers en in lijn te handelen met de geldende wet- en regelgeving.
6. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is de Opdrachtgever volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vorm en inhoud van de door of vanwege hem aangeleverde of aangebrachte Advertentiemateriaal.
7. Opdrachtgever vrijwaart Media Artists voor aanspraken van derden in verband met de inhoud, aard, vorm, uitvoering en onderhoud van het Advertentiemateriaal, alsmede aanspraken van derden die zijn gebaseerd op het niet hebben van toestemming voor het sturen van emailberichten.

Artikel 20. Design

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende het ontwikkelen van Werken, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
2. Voorafgaand aan de ontwikkeling overleggen Partijen gezamenlijk welke specificaties ten grondslag liggen aan de te ontwikkelen Werken. De wijze van ontwikkeling en de te realiseren Werken zullen zoveel mogelijk in de offerte worden omschreven.
3. Indien de ontwikkeling vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Media Artists levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Media Artists. Opdrachtgever vrijwaart Media Artists van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
4. Media Artists heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen van derden, bij de ontwikkeling of aanpassing van Werken.
5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.
6. Media Artists zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Oplevering geschiedt, indien mogelijk, middels beschikbaarstelling via e-mail, naar het bij Media Artists bekend e-mailadres van Opdrachtgever. Indien beschikbaarstelling via e-mail niet mogelijk is, worden Werken opgeleverd door de Werken toe te sturen naar het bij Media Artists bekende adres.
7. Opdrachtgever dient vervolgens binnen vijf (5) werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde werken is sprake indien:
a. Opdrachtgever de oplevering heeft geaccepteerd middels een schriftelijk akkoord;
b. Opdrachtgever niet binnen een periode van vijf (5) werkdagen het opgeleverde afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.
8. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Media Artists zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit ka Media Artists doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom vijf (5) werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Media Artists gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
9. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Media Artists het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van vier (4) weken na acceptatie van het opgeleverde Werk.

Artikel 21. Beschikbaarheid van de Dienst

1. Media Artists zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Media Artists opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
2. Alleen als dit is overeengekomen in de Overeenkomst of Service Level Agreement zal Media Artists regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Opdrachtgever op systemen van Media Artists opgeslagen data, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. Deze reservekopieën kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding.
3. Media Artists zal zich inspannen om de door haar gebruikte (webserver)software up-to-date te houden. Media Artists is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Media Artists is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
4. Media Artists zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Media Artists. Media Artists kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
5. Indien naar het oordeel van Media Artists een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Media Artists of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Media Artists gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
6. Media Artists is afhankelijk van de infrastructuur en diensten van derden voor de beschikbaarheid van de Diensten. Media Artists heeft geen invloed op of controle over de infrastructuur en diensten van derden en kan derhalve geen garanties geven over de beschikbaarheid van de Diensten. Opdrachtgever is zich er van bewust dat deze derden op elk moment de diensten en infrastructuur kunnen wijzigen en dat dit gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid van de Diensten. Media Artists is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade in geval van niet- of verminderde beschikbaarheid van de Diensten als gevolg van handelingen van deze derden.

Artikel 22. Storingen, onderhoud en back-up

1. Media Artists zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
2. Media Artists heeft het recht om haar systemen, netwerken of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Media Artists zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Media Artists is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
3. Media Artists heeft het recht het Framework van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Media Artists Opdrachtgever daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen via de Website of per e-mail. Naar oordeel van Media Artists kan ten aanzien van Opdrachtgever afgezien worden van een bepaalde aanpassing van het Framework. Media Artists is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van het Framework.
4. Indien het nieuwe Framework door een aanpassing niet langer aansluit op de (web)applicatie van Opdrachtgever, wordt Media Artists urenbundel, zoals omgeschreven in artikel 15), gebruikt om de (web)applicatie op het Framework aan te laten sluiten. Dit naar oordeel van Media Artists. Indien Opdrachtgever geen Media Artists urenbundel heeft, zullen de werkzaamheden conform de gebruikelijke uurtarieven van Media Artists worden uitgevoerd.
5. Media Artists heeft het recht om componenten van het Framework niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden.
6. Tenzij anders overeengekomen, wordt iedere dag een back-up gemaakt van de gegevens welke zich op de omgeving van Opdrachtgever bevinden. Het tijdstip van het maken van de back-up wordt door Media Artists bepaald. Het maken van de back-up is een service van Media Artists en geeft geen garantie dat de backup is geslaagd.
7. Naar oordeel van Media Artists wordt gebruik gemaakt van TLS-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie.

Artikel 23. Geheimhouding

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2. Media Artists zal geen kennisnemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Media Artists, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Media Artists daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Media Artists zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 24. Personeel

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Media Artists voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Media Artists in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Media Artists. Onder werknemers van Media Artists worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Media Artists of van één van de aan Media Artists gelieerde ondernemingen of die niet langer dan zes maanden geleden in dienst van Media Artists of van één van de aan Media Artists gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 25. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Media Artists behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of Schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Media Artists heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Opdrachtgever van kracht blijven.

Artikel 26. Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4. De door Media Artists ontvangen of opgeslagen versie va